پیشگام پلاست اهواز

نرم افزار EPA SWMM 5.0

نرم افزار مدلسازی شبکه فاضلاب های باران (شبکه جمع آوری آب های سطحی)

نرم افزار Gambic Ver.4

نرم افزاری قدیمی و پایه برای محاسبات

نرم افزار Pipe Calculator

برای محاسبه افت فشار ناشی از اصطکاک در خط لوله‌ها روشهای متفاوتی اعم از فرمولها, جداول و نمودارها وجود دارد که عمدتا پارامترهای ورودی آنها مشترک است و با داشتن مشخصات خاصی از لوله و سيال جاری در آن می‌توان از هر کدام از اين روشها برای محاسبه افت فشار استفاده کرد.

<< 1 >>