فرم ارزیابی رضایت و بازخورد مشتریان

توضیحات : مشتری گرامی ، این فرم صرفاًجهت تجزیه و تحلیل وضعیت رضایت مشتریان و در راستای سیستم مدیریت کیفیت ارائه می گردد
نام مسئول
نام شرکت / سازمان / فروشگاه
 
نوع خدمت

نحوه ارتباط با شرکت پیشگام پلاست

نام نماینده
توضیحات

ردیف

موضوع

امتیاز

وزن

عالی

4

خوب

3

متوسط

2

ضعیف

1

بد

0

1

کیفیت ظاهری کالاها 

4

 

2

کیفیت ابعادی کالاها 

4

 

3

کیفیت مواد اولیه 

4

 

4

قیمت کالای ارائه شده 

3

 

5

تحویل به موقع کالا 

3

 

6

نحوه برخورد مدیران شرکت با انتقادات و پیشنهادات مشتری 

2

 

7

تقبل هزینه های ناشی از عدم مرغوبیت 

2

 

8

سرعت پیگیری اقدام اصلاحی 

1

 

9

خدمات بعد از تحویل کالا 

1

 

10

برخورد با شرایط خاص و دشوار 

1